thermaset_logo

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Informacje na temat odporności chemiczneja farb proszkowych na różne substancje chemiczne. Dane z badań odporności na zanurzenie w temperaturze 20 ° C.

Uwagi i zastrzeżenia

Dane które udostępniamy i dokumentacja sprzedaży są wydawane w celu dostarczania ogólnych informacji o produkcie. Ze względu na różnorodność warunków, w których produkty mogą być wykorzystywane lub informacje te mogą być stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub wypadki jakiejkolwiek natury [lub naruszenia praw patentowych], które mogą wynikać z zastosowania aplikacji, informacji lub produktów. Dla konkretnego potwierdzenia jakichkolwiek informacji o produkcie lub wykorzystania i stosowania prosimy zwrócić się do nas w formie pisemnej.

TYPY POWŁÓK I ZASTOSOWANIA

EPOKSYDOWE POLYESTER - EPOXY
TWARDOŚĆ Doskonała Bardzo dobra
ELASTYCZNOŚĆ Doskonała Doskonała
STABILNOŚĆ Średnia Doskonała
OCHRONA PRZED KOROZJĄ Nie zalecana Doskonała
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA Doskonała Bardzo dobra
WŁAŚCIWOŚCI APLIKACJI Doskonała Bardzo dobra
+ Dobra odporność ± Ograniczona odporność Słaba odporność
TYPES & SUITABILITY EPOKSYDOWE Epoksy - Polyesterowe Poliesterowe
Woda pitna + + +
Słona woda + + +
Kwas siarkowy 10% + + +
Kwas siarkowy konc. - - -
Kwas chlorowodorowy 10% + + +
Kwas chlorowodorowy konc. ± ± ±
Kwas azotowy 10% ± - -
Kwas azotowy konc. - - -
Kwas fosforowy 50% + + +
Soda kaustyczna 10% + ± +
Soda kaustyczna 30% + - ±
Amoniak 10% ± ± ±
Kwas octowy 10% + + +
Kwas winowy 5% + + +
EPOKSYDOWE Epoksy - Polyesterowe Poliesterowe
Kwas mlekowy 10% + + +
Alkohol Etylowy 96% + + +
Metyl, etyl, keton ± - -
Aceton - ± -
Benzyna + + +
Trójchloroetylen - - -
Gliceryna + + +
Trietyloamina + + +
Toluen + ± ±
Chlorek Metylu - - -
Nadtlenek wodoru 3% ± - -
Cykloheksanon - - -
Olej lniany + + +
Olej penetracyjny + + +

Pyły lub substancje soliste mogą fizycznie dostać się pomiędzy warstwę powłoki proszkowej a przedmiot, który jest powleczony, powodując niecałkowite związanie się powłoki. Należy zachować ostrożność w celu zapewnienia, że przedmiot, który ma być powlekany jest właściwie oczyszczony.

Powłoki farb proszkowych nie przywierają do powierzchni oleistych, tłustych lub woskowych. Metoda organoleptyczna wykrywania olejów nie jest wystarczająco dobra, ponieważ oleje i inne substancje nie zawsze można wykryć w ten sposób. Zarówno czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem i śrutowanie nie gwarantują całkowitego usuniecia substancji oleistych. Najlepszym rozwiązaniem jest zwykle zastosowanie chemikaliów do odtłuszczania.

Wilgoć może być problemem zarówno w postaci kropelek wody jak również wysokiej wilgotności. Wilgoć może być zarówno statyczna i migracjna. Należy zawsze zwracać szczególną uwagę aby w tej sytuacji była stosowana odpowiednia farba proszkowa. Wiele typów farb proszkowych nie „przyczepi sie” do wilgotnych powierzchni umożliwiając migracje wilgoci i tworzenie się pęcherzyków wypełnionych wodą.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Dokumentacja na temat aspektów BHP farb termoutwardzalnych obejmujących obszary, takie jak zagrożenia, eksplozję, toksyczność, materiały charakterystyki, itp.

Istnieje wiele powodów dla niepowodzeń i słabych rezultatów przy stosowaniu farb proszkowych. Mogą one być przypisane do złego stosowania i nieudolnych praktyk zapewniania jakości. Poniżej znajduje się lista, dlaczego proces malowania farbami proszkowymi może się nie powieść..

Słoneczne promieniowanie ultrafioletowe powoduje rozkłąd i podział powłók proszkowych. Powłoki mogą odbarwić sie, kruszuć sie i mogą pojawić się pęknięcia.

Mogą zainieczyścić powierzchnię krytą w czasie powlekania i mogą powodować korozję przedmiotu prowadząc do przedwczesnych uszkodzeń powłoki. To potwierdza potrzebę dobrego środowiska pracy z rygorystycznymi procedurami jakości.

Pojedyncza warstwa powłoki ponosi ryzyko uszkodzeń powłok w postaci porów. Proy umożliwiają przedostanie sie substancji chemicznych do nie zabezpieczonej powierzchni. Ponownie kładzie to nacisk na zapewnienie procedur jakości.

Niektóre powłoki są bardziej kruche niż inne, zbyt kruche powłoki proszkowe mogą pękać lub odpryskiwać.

Każdy rodzaj powłoki jest odporny w innym stopniu na ścieranie niz inny. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj powłoki do uwzględnienia zużycia.

Zagrożenia

Podstawowymi zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na stosowanie farb proszkowych, są wybuch i toksyczność.

Wybuch

Wybuch może wystąpić w następujących warunkach:

 • Gdy stężenie pyłu farb proszkowych w powietrzu znajduje się powyżej najniższego dopuszczalnego poziomu. Wedlug dostępnych obecnie informacji poziom ten to 10 gramów na metr sześcienny.
 • Występuje źródło zapłonu o wystarczającej energii. Może to być gorąca powierzchnia, płomień, iskra elektryczna lub wyładowanie elektrostatyczne.

Ponieważ trudno jest całkowicie wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, najlepiej utrzymywać stężenie proszku w kabinie aplikacyjnej poniżej 10 gramów na metr sześcienny.

Toksyczność

Podczas malowanie proszkowego, farby epoksydowe, epoksydowo-poliestrowe i poliestrowe wykazują niski poziom toksyczności ogólnoustrojowej. Systemalnie jego toksyczność jest stosunkowo niska. Żadne produkty Thermaset nie zawierają pigmentów chromowych lub kadmowych

Powłoki proszkowe na ogół rzadziej powodują zapalenie skóry niż powłoki płynne, ale nadal mogą wpływać drażniąco na skórę. Osoby, wrażliwe, nie powinny mieć styczności z farbami proszkowymi.

Utylizacja

Utylizacja farb proszkowych powinna odbywac się zgodnie z "Ustawą o unieszkodliwianiu trujących odpadów z 1972 roku".

Higiena przemysłowa i dobra praktyka pracy

Standardem utrzymania porządku i wydajności wyciągu powietrza powinno być szczelne pomieszczenie robocze i brak kumulacji pyłu farby proszkowej w kabinie.

 • Podłogi i kształtki należy utrzymywać w czystości za pomocą odpowiedniego odkurzacza.
 • Upewnij się, że operatorzy są prawidłowo uziemieni.
 • Nie używaj izolacyjnych rękawic i obuwia.
 • Używaj obuwie antystatyczne według normy EN 61340-5-1
 • W przypadku pożaru NIE należy używać gaśnic z dwutlenkiem węgla.
 • Należy używać maseczki zdolne do usuwania respirabilnego pyłu aby zapobiec wdychaniu unoszącego się w powietrzu proszku,
 • Osoby z chronicznymi dolegliwościami układu oddechowego nie powinny pracować w środowisku farb proszkowych.
 • Aby oczyścić skórę z proszku używaj tylko mydła i wody, nigdy rozpuszczalników organicznych,
 • Nigdy nie używaj sprężonego powietrza do usuwania proszku z rąk lub ubrania.

Referencje

Kod bezpiecznej praktyki "Stosowanie farb proszkowych przy natryskiwaniu elektrostatycznym" wydany przez Stowarzyszenie Producentów Farb Proszkowych w Wielkiej Brytanii. Kopie są dostępne na życzenie.

BHP w miejscu pracy broszura 22,
Eksplozje pyłu w fabrykach.

Dane które udostępniamy i dokumentacja sprzedaży są wydawane w celu dostarczania ogólnych informacji o produkcie. Ze względu na różnorodność warunków, w których produkty mogą być wykorzystywane lub informacje te mogą być stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub wypadki jakiejkolwiek natury [lub naruszenia praw patentowych], które mogą wynikać z zastosowania aplikacji, informacji lub produktów. Dla konkretnego potwierdzenia jakichkolwiek informacji o produkcie lub wykorzystania i stosowania prosimy zwrócić się do nas w formie pisemnej.